Congo Belge | Provincie - Province | Ruanda - Urundi

Capitale Hoofdstad  |  Usumbura  | Heden Bujumbura  

foto : Rwanda Fjords de Kibuye (collection 1989 Claude Nemry auteur livre les fantôme de Leopold II)

Le Congo Belge entre les deux guerres mondiale.
Belgisch Congo tussen twee wereldoorlogen in.

Districten Gewesten en belangrijke centra's - Districts Régions et centres importants

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)

info provincie alle bronnen zoals.: Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.

Leopoldville
Equateur
Orientale
Kivu
Katanga
Kasaï
Ruanda - Urundi

 

Ruanda-Urundi

Het mandaat over dit grondgebied werd destijds door de voornaamste geallieerde mogendheden aan België toevertrouwd krachtens een Besluit van 22 augustus 1919, dat door de Raad van de Volkenbond werd bekrachtigd in de Akte van 3l augustus 1923; het werd goedgekeurd door de Belgische wet van 20 oktober 1924. Ruanda-Urundi werd na de tweede wereldoorlog onder voogdij geplaatst, overeenkomstig een akkoord met de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, dat op 25 april 1949 door België werd goedgekeurd.

Administratief is Ruanda-Urundi, dat een Vice -Gouverneur -Generaal heeft, met Belgisch-Congo verbonden. Zijn rechtspersoonlijkheid verschilt evenwel van die van Congo het bezit een eigen patrimonium en een speciale begroting. De wetgevende decreten en ordonnanties van de Gouverneur-Generaal, die niet speciaal voor Ruanda-Urundi werden uitgevaardigd, worden pas van kracht nadat ze door een ordonnantie van de Vice-Gouverneur-Generaal uitvoerbaar zijn gemaakt. In spoedgevallen kan de Vice-Gouverneur-Generaal tijdelijk de uitvoering van decreet opschorten en ordonnanties uitvaardigen, die kracht van decreet hebben.

Ruanda-Urundi vormt met Belgisch Congo een tolunie, maar tussen beide bestaat geen financiële band. De rekrutering van de Weermacht is onderworpen aan bijzondere voorschriften; de inlanders mogen slechts ingelijfd worden voor plaatselijke politietaken en ter verdediging van het grondgebied.

Congolese wetten die strijdig zouden zijn met de bepalingen van het mandaat Zijn niet toepasselijk op Ruanda-Urundi.

De Gouverneur van Ruanda-Urundi wordt bijgestaan door een Raad van het Vice-Gouvernement-Generaal, een adviserend lichaam, waarvan de wensen in overweging worden genomen bij de uitwerking van de wetgevende teksten en bij het  onderzoek van de begroting. Zijn lid van deze raad : de Gouverneur van Ruanda-Urundi, die voorzitter is, de Procureur Generaal, die zijn adjunct is, de Residenten van Ruanda en Urundi, de Bami van Ruanda en Urundi, door de Gouverneur aangewezen leden (blanken en autochtonen), door de autochtonen Verkozen leden en gecoöpteerde leden.

De hoofdplaats is Usumbura. Het grondgebied is ingedeeld in twee residenties, waarvan de hoofdplaatsen zijn: Kigali voor Ruanda en Kitega voor Urundi. Het telt  18 gewesten, die aan het gezag van gewestbeheerders werden toevertrouwd. De Europese rechtspleging is er georganiseerd zoals in Belgisch-Congo en er is ook een Hof van Beroep.

Deze inlandse politiek laat zich leiden door een protectoraatregime. Zo blijven Rwanda  en Urundi koninkrijken, ieder geregeerd door een sultan of « Mwami;deze worden ter zijde gestaan door een resident met de rang van districtscommissaris, die hun adviseur is.

Het politiek geraamte werd bewaard, gestabiliseerd en verbeterd. De inlandse rechtsmacht  werd erkend en werkt onder het toezicht van het gewestbeheer.

De koninkrijken zijn ingedeeld in hoofdijen, die op hun beurt bestaan uit onder - hoofdijen.

De functies van Mwami, of van hoofd van een hoofdij of onder - hoofdij  zijn niet erfelijk. De Mwami duidt onder zijn zonen zijn opvolger aan en benoemt de hoofden en onder - hoofden, die evenwel door de Gouverneur van Rwanda - Urundi met gezag worden bekleed. Zowel de hoofden als de onder – hoofden worden bijgestaan door een raad.

Een nieuwe wetgeving heeft de vroegere organisatie gewijzigd : een verkiezingstelsel verzekert de keuze van de leden der raden, waarvan sommige notabelen (hoofden en onder - hoofden) evenwel van rechtswege deel uitmaken.

In oktober 1956 werden algemene verkiezingen gehouden met het oog op de hernieuwing van deze raden.

Op het niveau der onder - hoofdijen neemt de gehele bevolking deel aan deze verkiezingen; 86% der kiezers zijn opgekomen, de leden van de onder - hoofdijraden verkiezen die van de hoofdijraden, welke Dan op hun beurt de leden van de gewestraden en van de raden van het koninkrijk verkiezen.

Voor deze laatste twee raden worden een aantal leden bij coöptatie aangeduid.

De verkiezingen hebben trapsgewijs plaats gehad van oktober 1956 tot begin januari 1957.

In het licht van de bekomen resultaten zal de nieuwe wetgeving definitief uiitgewerkt worden.

*Bron Inforcongo

Provincie Ruanda Urundi

Hoofdstad Usumbura

Klik op de afbeelding op de kaart te vergroten

ruandu urundi

 

Getuigenis

 

Documenten

 

 

Residence

Hoofdplaatsen

Gewesten

Ruanda

Kigali

Astrida

Biumba

Gitarama

Kibungu

Kibuye

Kigali

Kisenyi

Nyanza

Ruhengeri

Shangugu

Urundi

Kitega

Bubanza

Bururi

Kitega

Muhinga

Muramvya

Ngozi

Rutana

Ruyigi

Usumbura

Kaart Provincie Kasai