Congo 1960

Zijn verleden, zijn evolutie een wereld vol herinneringen, geschiedenis en nostalgie

Provincie Leopoldville - Hoofdstad Leopoldville -

Het Studiecomité voor Opper - Congo.

Deze ontmoeting leidde tot de stichting van het «Studiecomité voor Opper - Congo» .

Het bestudeerde de mogelijkheid van een regelmatige verbinding tussen Neder - Congo en de bevaarbare bovenloop. Stanley ging ermee akkoord de leiding van de expeditie op zich te nemen. Te Zanzibar verwerft hij het nodige inlands personeel aan en op 1 augustus 1879 treffen wij hem opnieuw aan bij de monding van de Congostroom, aan het hoofd van een expeditie, die is samengesteld uit 14 Europeanen en 140 inboorlingen uit Zanzibar en Cabinda. In het begin van oktober sticht hij de post Vivi, eerste hoofdstad van Congo, gelegen aan de rechteroever van de stroom tegenover Matadi. In februari 1880 begint Stanley een weg aan te leggen die Vivi met de Stanley-Pool zal verbinden. Deze weg bestaat uit twee delen: Vivi - Isangila (83 km) en Manianga - Leopoldstad (152 km); een bevaarbaar stroompand van 120 km  verbindt de posten Isangila en Manianga.

De post Leopoldstad werd gesticht in december 1881. In weerwil van ontzaglijke moeilijkheden had Stanley, in minder dan twee jaar zijn taak tot een goed einde gebracht. Zijn volledige uitrusting, onder meerdere de -stoomsloep “En Avant”, bevond zich aan de Pool, d.w.z. bij de toegang tot een reusachtig net van bevaarbare waterwegen. Stanley, die zijn karavaan vooraf gegaan was, had in juli de Pool bereikt. Nu de weg gebaand was volgden expedities, voorzien van de onontbeerlijke uitrusting, elkaar op.

Het Leopold II- Meer  werd ontdekt en langs de stroom werden meerdere posten gevestigd. Het werk van Stanley, die in 1882 ziek was teruggekeerd, werd voortgezet door zijn helpers Cambier en Hanssens.

Handelshuis te Leopoldstad

Handelsondernemingen

Handelsondernemingen spelen een belangrijke rol in het economisch leven de toenmalige kolonie. Onderscheiden we bondig :

  • de kleine onafhankelijke handelaars, die zich grotendeels beperken tot de  verkoop in het klein; ze kopen de producten van de inlanders af en verkopen ze  aan andere handelsondernemingen, waarvan ze ingevoerde goederen kopen, welke ze in het klein verkopen;
  • de grote handelsondernemingen met belangrijke kapitalen, die op veel ruimere schaal werken. Buiten de verkoop in het klein, in hun factorijen, drijven deze machtige ondernemingen ook de  groothandel in Afrika.

 

Hun hoofdzetels in het Moederland zorgen voor de bevoorrading in koopwaar, naast de verkoop van de uitgevoerde goederen en producten koopt men veelal van inlanders door tussenkomst van zwarte handelaars, rondreizende capitas of handelscapitas.

De haven van Kinshasa Een groot aantal maatschappijen zijn terzelfder tijd op nijverheid - en handelsgebied werkzaam. Vernoemen wij enige belangrijke Belgische handelsvennootschappen :

*Compagnie congolaise d'importation et d'exportation ,- Cominex ,- (Kap.25 millioen) ,

*Compagnie commerciale et agricole d'alimentation du Bas-Congo À.B.C. - - (Kap,: 18 millioen) ,

*Compagnie du Congo Belge - C.C.B. ,- (Kap.: 38 millioen) ,

*Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie ,

- C. C. C. I. - (K.p. : 50 millioen),

*Compagnie du Kasaï (Kap. : 16.738.250 Ír.),

*Compagnie du Lomami et du Lualaba (Kap. 14.400.000 fr.),

*Compagnie du Lubilash (Kap.: 11 millioen),

*Compagnie générale pour favoriser le développement du commerce, de l'industrie et des mines - C. I. M. ,- (Kap. : 35 millioen),

*Compagnie Jules Van Lancker (Kap. : 25 millioen),

*Comptoirs africains Antverpia .- Cafria - (Kap. : 15 millioen) , Comptoir colonial Belgika ,- Belgika .- (Kap.: 75 millioen),

*Intertropical Comfina  - Interfina ,- (Kap. 100 millioen) ,

*Société Anonyme Belge pour  le Commerce du Haut-Congo. ,- S. A. B. - (Kap. : 50 millioen) ,

*Socíété coloniale belge du Congo Oriental - C. B. C. O. .- (Kap. : 20 millioen),

*SocíéÍé commerciale du centre africain .- Socca ,- (Kap. : 30 millioen),

*Sociélé commerciale et minière de l'Luele -- Comuele ,- (Kap. : 27 millioen) ,

*Socíété congolaise des grands magasins à bon marché ,- Coboma - (Kap. : 20 millioen),

*Sociétlé Équatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba ,- Secli ,_ (Kap. 12 millioen).

DE KOLONISATIE

De Belgische kolonisatie van Kongo kan men kenschetsen als een Griekse tempelgevel op drie zuilen, Het gebouw werd geschraagd door de Administratie, de Kerk en de grote Maatschappijen, verbonden door, en culminerend in één tempelfronton : het Vorstenhuis.

Dezelfde piramidale constructie lag overigens ook aan de basis van het Belgisch beschavingswerk in Kongo : een brede basisvorm en, via het algemeen verspreid lager en middelbaar onderwijs, en uitmonden in de top die - logisch, harmonisch opgebouwd - het universitair onderwijs zou zijn. Een horizontale, veeleer dan een verticale promotiepolitiek, met als bekroning de progressieve vorming van een elite.

Het zal de historische blitz-ontwikkeling van de periode na de 2de wereldoorlog moeten aangewreven worden dat het Belgisch kolonisatiegebouw nooit is afgeraakt. Het werk diende neergelegd te worden toen men aan de spits begon.

Toen Kongo onafhankelijk werd hadden de drie voornoemde ,« zuilen» een indrukwekkend werk verricht,

Administratieve diensten.

Kaart Kongo 1948
(klik op de foto om te vergroten (kaart Larousse Universelle 1948)

De administratieve en territoriale organisatie van Belgisch Congo werd geregeld bij Koninklijk Besluit van 24 September 1934, gewijzigd door dat van 5 Februari 1935 en dat van 13 Maart 1936. De Hoofdplaats is in de provincie Leopoldstad gelegen. (K, B. van 1 juli 1923). De blanke bevolking schommelt tussen  4.500 en 5.000, waarvan nagenoeg 6/10 Belgen zijn. Er wonen ongeveer 1.896.000 inboorlingen. Handel en transito zijn de voornaamste bedrijvigheid. Leopoldstad is het belangrijkste handelscentrum onzer kolonie.

a) in de hoofdplaatsen der gewesten: een gewestbeheerder, een hoofd van het station, een burgelijke stand, een politie- en een gewestrechtsbank, een gevangenis, een postkantoor, dikwijls ook een radiotelegrafisch station, en eover het algemeen een dokter en tenminste een dispensarium, zoniet een hospitaal; een dokter en ten minste ene dispensarium, zoniet een hospitaal.

b) in de hoofdpplaatsen der districten : naast de diensten vermeld onder a) , een districtcommissaris, een politiecommisaris, een magistraat, een dokter en een hospitaal , district- , parket-, en militaire rechtbanken, een notariaat, een radiotelegrafisch station een compagnie van de weermacht enz.

c) in de hoofdplaatsen der provincie : naast de diensten vermeld onder a) en b) een gouverneur der provincie en een provinciecommisari, een rechtbank, van eerste aanleg en een krijgsraad, een bataljon, van de Weermacht, provinciale dinesten voor economische zaken , langdbouw , openbare, werken, finaciewezen, belastingen, gronddiensten, enz.

Bezettingsposten

Wij noemen een bezettingspost een plaats waar een gewestagent verblijft die van de hoofdplaats van het gewest werd gedetacheerd om zich meer bepaald met een streek of met een belangrijk centrum bezig te houden.

SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright |  
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine