O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. | Zijn verleden en evolutie.

Boten, Treinen, Vliegtuigen, Vervoer, Films, Havens, CMB,
Bateaux, Trains, Aviations, Transports, Films, Les Ports, CMB

O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. (foto le baudouinville)

Het Transport in Belgisch Congo - Les transports au Congo Belge | O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A.

Boten, Treinen, Transport in Belgisch Congo

OTRACO - UNATRA

Otraco Unatra

Ik ben steeds op zoek naar : Documenten beeldmateriaal en of tijdschriften over het Maritiem Leven in Congo Neem contact met mij indien u graag uw documenten wil overhandigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan www.congo-1960-boten-navires.be en haar entiteiten of derden en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen.
Voor persoonlijk gebruik of van informatie ( beeld, tekst, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist en moet bron vermeld zijn.
Uiteraard aanvaarden wij van alle ex-kolonialen, kinderen, kleinkinderen of familie nog altijd alle info over deze vroegere periode.

De werf in leopoldville te NdoloDe Scheepswerven bij OTRACO in 1960

Bij de overneming door OTRACO bleek het dat aan de scheepswerf van UNATRA enkele grondige veranderingen moesten aangebracht worden; om het rivierverkeer met de gewenste regelmaat te kunnen verzekeren moest de uitrusting van de werf dringend uitgebreid worden en moest tevens de manier van herstelllen wijzigingen ondergaan.Door een oud contract dat met CHANIC afgesloten was mocht de capaciteit van deze werf evenwel niet worden verhoogd. Er kon nochtans een schikking getroffen worden die OTRACO in staat stelde zijn vervoer verplichtingen na te komen. De uitrusting van de werkplaatsen werd gemoderniseerd door de aankoop van nieuwe machines. De technische afdeling werd aanzienlijk veruimd daar zij kon ondergebracht worden in een oud magazijn dat bij de bouw van nieuwe lokalen was vrijgekomen. Door een planmatige werkverdeling en een bestudeerd gebruik van de werktuigmachines bereikte men een verhoging van de productiviteit.

Lees verder [link]


Hulde aan de stichters van OTRACO (Hoofdstuk 1)

Paul Charles Een eeuw , geleden werd in Centraal Afrika een aanvang gemaakt met de opbouw van een infrastructuur die de economische en sociale vooruitgang van dat gewest mogelijk moest maken. Met Verenigde krachten zijn Belgen en Congolezen erin geslaagd ontegensprekelijk merkwaardige resultaten te bereiken. In aanzienlijke mate werd de grote rijkdom aan de bodem reeds in ontginning gebracht, zodat op dit ogenblik de grondstoffen regelmatig op de buitenlandse markten kunnen worden afgezet, ondanks de vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de bodemgesteldheid en van de grote afstanden.

Lees verder [link]

 


De Waterwegen van OTRACO - Evolutie van het Verkeer 1935 - 1960

De riviervloot die de inbreng van de UNATRA uitmaakte, omvatte een nominale capaciteit van. 42.730ton en een totaal vermogen van 12.316 PK. Zij behelsde o.m. tien grote sleepboten. waaronder de "sidewheeler" Kalina van 900 PK en vierenveertig motoreenheden met een vermogen van minder dan 150 PK, waaronder veertien kleine sleepboten voor de dienst op de bijrivieren.

Op dat ogenblik waren de lichters van 800 ton. type "0". deze met het grootste laadvermogen.

Vanaf 1936 was men met het oog op de toename van het verkeer en de vervanging van enkele zeer verouderde eenheden met een eerste nieuwbouw programma van wal gestoken.

Dit programma omvatte het bouwen of het aanwerven van een nominale capaciteit van 19.200  ton,  waarvan twaalf lichters van 1.0O0 ton, van het type “V”.  en een vermogen  van 4.810 PK, waaronder vier grote sleepboten van 850 PK, type "L". Om een aanvulling te bekomen van omtrent 1.000 ton nominale capaciteit, werd een aantal lichters van 350 ton verlengd, zodanig dat hun draagvermogen verhoog werd tot 500 ton.

Einde 1939 beschikte men over een totaal vermogen van 16.256 PK en over een nominale capaciteit van 66.805 ton waarbij de lichters (6.750 ton) van de H.C.B. (Huileries du Congo Belge) die door OTRACO werden gesleept" niet inbegrepen zijn.

Gedurende  de oorlog heeft CHANIC op zijn werven te Leopoldstad voor OTRACO 5.994 ton aan lichters gebouwd. op het einde van 1948, toen de vooruitzichten voor de uitwerking van het Tienjarenplan 1950-1959 vastgelegd werden, omvatte de rivierloop van OTRACO. Die bestemd was voor de diensten boven Leopoldstad een nominale capaciteit van 88.069 ton en een totaal vermogen van 20.871 PK. Hieraan kunnen gevoeglijk ook de 11.697 ton en de 4.467 PK. van de eenheden der H.C.B. die door OTRACO werden gehuurd, toegevoegd worden.

Lees verder [link]


De rol van de Belgen in de ontwikkeling van de transportmiddelen in Kongo-Zaïre en overzee

Construction du chemin de ferIn Congo spreidden de Belgische ingenieurs hun talenten tentoon door de spoorweg aan te leggen die Matadi met Leopoldstad verbindt. Deze lijn vormde de navelstreng die onontbeerlijk was voor de strijd tegen de slavenhandel, voor het einde van het veroer op de rug en voor de valorisatie van Centraal-Africa.

Onder de impuls van kapitein Albert Thys en met de steun van LEOPOLD II werd de aanleg van deze 398 km lange Iijn onder leiding van Hector CHARMANNE aangevat ; ze werd slechts in 1898 onder de leiding van Georges ESPANET voltooid. Deze taak was nauwelijks beëindigd toen de Belgen in hetzelfde jaar met de aanleg van de spoorweg van Mayumbe begonnen ; het spoor bereikte Lukala (aan km 8l) in 1901 ; de aanleg werd in 1910 verder gezet en het spoor bereikte de terminus, Tshela (aan km 140), in 1915.

© Door André Lederer Prof emér. UCL - lid van l'académie royale des scienes d'Outre-Mer en ondervoorzitter van Marine Academie

Lees verder [link]


fotos contest.jpgHoe oud moest je zijn om een helm te “moeten” dragen ?

In het Ituriwoud kwamen wij op een plaats waar er pygmeeën woonden. Vermits ik als 8 ½ jarige bijna even groot was als de volwassenen pygmeeën moest ik uiteraard weer op de foto. De helm was ook veranderd van model omdat ik vermoede dat ik groter werd en vanaf die periode waren wij met 3 kinderen in huis, en gefotografeerd worden vond ik niet meer leuk. Alle foto’s werden genomen door Albert Van hee (1920-1976). ..... Vanuit Matadi hebben wij in 1950 een toeristische reis gemaakt door Angola, en bezochten er o.a. de ‘Calandula’ watervallen (toen gekend onder de naam Duca da Braganza). Mijn moeder was toen in blijde verwachting, heb ik later ervaren, van mijn zus Agnes. Na Matadi werd onze Pa verplaatst naar Cocquilhatstad waar wij slechts 1 ½ jaar verbleven. Van daaruit ging het dan naar Bujumbura; eerst per schip tot in Stanleystad en dan per auto verder met, jawel, nog altijd dezelfde Chevrolet. In het Ituriwoud kwamen wij op een plaats waar er pygmeeën woonden. Vermits ik als 8 ½ jarige bijna even groot was als de volwassenen pygmeeën moest ik uiteraard weer op de foto. De helm was ook veranderd van model omdat ik vermoede dat ik groter werd en vanaf die periode waren wij met 3 kinderen in huis, en gefotografeerd worden vond ik niet meer leuk. Alle foto’s werden genomen tussen (1920-1976).

Lees verder [link]


BelgischeScheepvaartmaatschappij-CMB.html

De maritieme groep CMB heeft 2,5 miljoen euro sponsoring voor het RSL- museum beloofd. Voorwaarde is wel dat er aandacht geschonken wordt aan het werk van Eugeen Van Mieghem.

CMB bezit in haar kunstcollectie de volledige reeks van dertig etsen van Van Mieghem uitgegeven n.a.v. de Wereldtentoonstelling van 1930. Zo bezat ze ooit het grootste schilderij "Ode aan de Antwerpse haven", nu in het bezit van PSA HNN, te zien in hun kantoren aan het Willemdok.

Het moment om de Compagnie Maritime Belge (Belgische Scheepvaartmaatschappij) - voortaan CMB genoemd, eens nader te bekijken.

Lees verder [link]


© Bulletin de l'otraco n° 100 Jaar 2006

U hebt zeker wel veel horen spreken over de oorlogsinspanning van Belgisch Congo. Een betrekkelijk klein aantal Europeanen hebben een wonderbare bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke strijd. De productie van grondstoffen die van essentieel belang waren voor de Geallieerden heeft een record bereikt.

U zijt zeker ook niet onwetend van het feit dat de Openbare Macht met roem werd overladen tijdens de deelname aan de bevrijding van Abyssinië. Zij behaalde belangrijke overwinningen op het Italiaanse leger. Daarenboven heeft Congo een ontzaggelijke expeditie macht getraind en uitgerust om met de legers van het Midden-Oosten te strijden.

De snelle sensationele ontwikkeling van de militaire ondernemingen en de ondervonden moeilijkheden om de Europese kaders te recruteren, hebben dit continent belet om actief deel te nemen aan het offensief van het Europees continent.

Ik zou u mijn persoonlijke indrukken willen weergeven die een onpartijdige waarnemer in drie en een halfjaar heeft opgedaan. Bij mijn aankomst in Congo begin 1941, was mijn eerste indruk: de grote bekwaamheid van de Belgische technici bij de openbare werken en alle andere bestuurlijke diensten. De eerste steden die ik bezocht waren: BOMA, MATADI en LEOPOLDSTAD. Dit zijn geen agglomeraties die zomaar uit de grond zijn gestampt . Zij maken geen verzameling uit van modderhutten die opgetrokken zijn langs de stenen gebouwen in de moerassen en in het midden van het oerwoud, zoals men zich inbeeldt vooraleer Centraal Afrika binnen te komen. Het zijn moderne steden die gebouwd zijn, rekening houdend met de rijkdom, het fatsoen en de waardigheid van de inboorlingen en van de blanken.

Sedertdien heb ik veel doorheen Congo gereisd. En ik kan u verzekeren, zonder te vrezen beschuldigd te worden van pluimstrijkerij, dat alle Belgen mogen fier zijn om de krachtdadige wijze waarop hun overzees Rijk productief werd gemaakt en nog steeds is. De Belg uit Europa was altijd befaamd om zijn ijver bij de arbeid, voor zijn trots waarmede hij zijn beroep uitoefent, voor de onverzoenlijke onafhankelijkheid van zijn karakter.

Lees verder [link]


Een draagbare Stoomboot de Stanley

Stanley StoombootGewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4. De beide stoomketels zijn aan het vooreinde van de boot geplaatst en de beide machines aan het achtereinde, in de nabijheid van het scheprad, dat aan den achtersteven is aangebracht. Dit rad heeft een breedte van 3,50 meter en een middellijn van 3 meter. Het spreekt van zelf, dat de vuurhaarden een groote oppervlakte hebben en er op ingericht zijn, om met hout te worden gestookt. Daar de ketels en de machines ieder aan een uiteinde der boot zijn geplaatst, en daardoor een doorbuiging zoude kunnen plaats hebben, zijn de waterdichte bakken door lichte doch sterke stalen stangen onderling verbonden. Wij moeten nog opmerken, dat het scheprad aan den achtersteven der boot geplaatst is, ten einde deze in staat te stellen over zeer ondiepe plaatsen heen te varen. Door een dubbele stuurinrichting kan de boot zeer snel van richting veranderen; dit is een onmisbare voorwaarde voor de vaart op zeer bochtige rivieren vol rotsen, watervallen en andere belemmeringen.

Lees verder [link]


De Haven van Léopoldville

Foto's van Leo Dils

Foto's van Richard Baert

Foto's Marité Ralet

Alphonsine Cammerman + fotos

Foto's Marcel Dardenne

 

 • Spectaculaire redding op de stroomversnelling van de Congo te Leopoldstad

 • Getuigenis Jean Hellebosch
  Zonder omzien voeren honderden Belgische schippers de Congostroom en de Kasaï af. Een indrukwekkende armada die samen met de spoorwegen het onmetelijke land dooraderde en in leven hield. Vanaf het water was er van de «Dipenda» weinig te merken. Tot er over de scheepsradio de boodschap kwam: «Breek uw normale route af. U wordt ingezet om vluchtelingen op te pikken.»

 • Reis Mar del Plata November 1946

  Dagboek van missionaris Liefste allemaal,
  Gauw een woordje want het schijnt dat er een loods aan wal gaat. Alles goed. Het afscheid was wel erg hé, maar binnen zeven jaar komen we terug. We zijn al goed gewend aan boord. 180 passagiers. Alles is vol. Om half vijf kregen we reeds de eerst oefening met den gordel om. ’T Is nog wel wat koud maar ’t wordt wel beter. Nogmaals de groeten aan iedereen. Vader en moeder houdt U sterk. Ik hoop dat ge goed in Lommel zijt aangekomen. Ik schrijf maar op mijn knie want alles is nog niet geregeld. Vele kussen aan allen. Vader. Moeder. Broers en Zusters Omen Tantes Neefjes en nichtjes. Tot later. Goei moed en tot we nog eens schrijven. Jef.

 • Tussen Schelde en de Congostroom

  De Kisangani werd samen met nog twee zusterschepen gebouwd in Rupelmonde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het was een platbodem, speciaal ontworpen om te varen op de Congostroom. De schepen werden in onderdelen naar de kolonie verscheept en daar weer ineengezet. Ze waren 65,20 m lang, 10,50 m breed en hadden een diepgang van 1,20 m. Ze werden aangedreven met drie schroeven in Kortstraalbuizen, zo genoemd naar de Duitse ingenieur en ontwerper Kort. De combinatie met een straalbuis voert de trekkracht van een scheepsmotor aanzienlijk op.


Dit navigatie boek kan U kopen via de webmaster mail ons zie contact website

mininum waarde 950 euro