Een beetje geschiedenis

Tussen propaganda en realiteit ?

Geschiedenis Congo

Het bezoek van Koning AlbertI aan Belgisch Congo,

Op 5 juni 1928 gooide het stoomschip "Thysville" de trossen los en voer, onder het geloei van scheepssirenes, de haven van Antwerpen uit. Aan boord waren Albert I, koning der Belgen, zijn echtgenote koningin Elisabeth en hun gevolg. Het doel van de reis was, op ruim twee weken varen van Antwerpen, de haven van Boma, de toegangspoort tot Belgisch Congo. Dit was het allereerste bezoek van een regerend Belgisch vorst aan de Afrikaanse kolonie.

Alberts voorganger Leopold II had de Congo Vrijstaat sedert 1885 ten persoonlijke titel geregeerd, maar had nooit zelf voet gezet op Congolese bodem. In 1908 had Leopold II, na een hevige internationale campagne tegen de meedogenloze economische exploitatie van zijn privérijk, ingestemd met de inlijving ervan door België als kolonie.

Koning Alberts bezoek aan Belgisch Congo in de zomer van 1928 nam bijna twee maanden in beslag en bracht hem naar de verste uithoeken van de immense kolonie, die in oppervlakte bijna tachtig maal groter was dan het moederland. De kolonie was toen administratief ingedeeld in vier provincies: Equateur in het noordwesten, Province Orientale in het noordoosten, Congo- Kasaï in het zuidwesten, en Katanga in het zuidoosten.

Aan het hoofd van de kolonie stond de gouverneur-generaal in Léopoldville – in 1928 was dat Auguste Tilkens – en aan het hoofd van elke provincie een vicegouverneurgeneraal. De totale inheemse bevolking van Belgisch Congo was niet met zekerheid bekend, omdat nog niet overal betrouwbare volkstellingen waren doorgevoerd, maar werd op 8 à 9 miljoen inwoners geschat. In 1928 verbleven er in heel Congo iets meer dan 14.000 Belgen en nog een paar duizend andere Europeanen, met de grootste concentraties blanken in Léopoldville en Katanga.

[ Link]

vervaarlijke krijger volgens stanleyKolonialisme en Anti-Kolonialisme Een vruchteloos debat ?

Auteur: © OG Libotte

Begonnen met de bijna gelijktijdige ontdekking van Amerika (1492) en de scheepvaartkoers naar de Indies (1497), heeft de Europese overheersing amper 5 eeuwen geduurd; minder dan een tiende der historische tijden en minder dan een duizendste van het verleden van de mens. Kort, in verhouding tot de tijd, heeft ze echter door haar geografische spreiding over de gehele planeet het meest universele fenomeen van de geschiedenis van de mensheid uitgemaakt. Straling naar wijd en zijd, daarna snel verval, zo heeft de Europese kolonisatie de kenmerken gehad van een ontploffing. Ontploffing die veel schade zou veroorzaakt  hebben: Uitroeiing van de bevolking van Mexico en van Zuid-Amerika door de Spaanse conquistadores, uitstreving van de inboorlingen van Australië, indiaanse oorlogen en parkering van de overlevenden in de reserve van Noord-Amerika, geforceerde invoering van opium in China en alcohol praktisch overal, oorlogen en veroveringen in Afrika en in centraal Azië, slavenhandel, enz.. Buiten deze misdaden tegen de mensheid, wordt zij aangeklaagd van misdaden tegen de geest: de wilde afbraak van de beschaving der Azteken en der Inca’s.  Vervloeibaarheid van de Indische en van de Chinese beschavingen, verarming. overal, van de menselijke cultuur in de intellectuele, artistieke, wijsgerige en morele opvattingen, schrapping van levensstijlen, die van de onze verschillen en het opleggen aan elk verstand van het "klaar om denken" van westerse makelij.

[link]

Wat voor invloed had kolonialisme op Congo ?

Kolonialisme is al een heel oud begrip. De eerste koloniën werden al gesticht ver voor de geboorte van Christus, door de Feneciërs. Ze trokken er op uit om zich ergens anders, buiten hun vaderland, te gaan vestigingen. Zo hadden ze, op het hoogtepunt van hun bestaan, koloniën in bijna het hele Middellandse-Zeegebied. Een ander volk dat er ook vele koloniën op nahield waren de Grieken. In hun eigen leefgebied kon door de bergachtige omgeving en droge grond moeilijk voedsel verbouwd worden. Ergens anders was dit wel mogelijk, dus trokken Griekse kolonisten er op uit om bijvoorbeeld Sicilië en Klein-Azië te koloniseren. De Romeinen daarentegen hadden geen koloniën. Hun gebied reikte van noordelijk Afrika tot halverwege Nederland tot bijna in Rusland, maar toch waren dit geen koloniën. Al deze gebieden maakte namelijk deel uit van het groot Romeinse Rijk en werd voornamelijk bestuurd vanuit Rome. Een kolonie ligt altijd buiten het eigen grondgebied en zijn autonoom. Dat wil zeggen dat ze een eigen bestuur heeft. Toen de middeleeuwen of ‘donkere’ eeuwen begonnen raakte het hele kolonistische systeem in verval. Tien eeuwen lang vochten landheren alleen om uitbreiding van hun eigen grondgebied en niet om zich elders te vestigen. Pas na de Middeleeuwen begon het weer. Alleen hadden de landen nu ook vaak heel andere motieven om koloniën te stichten. Vooral het stichten van zo veel mogelijk koloniën om ‘de grootste’ te zijn, werd heel belangrijk. Volken probeerden een zo groot mogelijk rijk of imperium te hebben. Daarom wordt de periode van kolonialisme na de middeleeuwen vaak anders genoemd, namelijk imperialisme. De kolonisatie in de periode tussen de 15de en de 18de verliep nog redelijk rustig en vreedzaam, maar vanaf de 18de eeuw werden er in groten getale gebieden toegeëigend aan grootmachten en werd de bevolking bruut onderdrukt. De eerste periode wordt ook wel het klassiek imperialisme genoemd, de tweede het modern imperialisme.

[link]

De Europese colonisatie

1493, Paus Alexander VI Verdeelt de aarde tussen Spanje en Portugal de meridiaan op 370 miljoen ten westen van de kaapverdische eilanden gelegen zal de grens vormen tussen twee keizerrijken : ten westen zal alles aan Spanje behoren, ten oosten alles aan Portugal. Wat waren de beweegredenen van deze verre voorganger van onze moderne Yalta - De Blokkenpolitiek - Helsinki en de onaantastbaarheid van de grenzen. "Het katholiek geloof en de godsdienst moesten overal verheerlijkt en verspreid worden en de baarbaarse volkeren aan het geloof onderworpen worden" Rond 1500 te valadolid bepaalt de raad van Indi? de "nieuwe wetten" voor de Spaanse vestigingen op het einde van een breed debat van geleerden en theologen, onder invloed van de idee?n van Las Casas die in Indi? , namelijk Amerika was geweest en die van Victoria , een dominicaan van de universiteit van Salamanca. de wereldlijke soevereiniteit van de Paus op aarde en de rechten van de keizer vertegenwoordigen voor hen reeds niet meer voldoende rechtvaardigingen voor de verovering van Indi? ''Aan de oorsprong der tijden was alles gemeen en iedereen kon zich naar waar hij het goed vond begeven. Er bestaat dus een natuurlijk echt op de toegang tot alle rijkdommen van de aarde en hun handel op het algemeen verkeer van de mens en op zijn vrije vestiging overal. Gezien anderzijds, de barbaren niet in staat zijn voor hun heil te zorgen, behoort het aan de christenen daarvoor te zorgen, niet enkel meer voor de verheerlijking van het geloof maar ook in het voordeel zelf van de onderworpenen. Zo verschijnen zeer vroeg de thema's van "het erfdeel eigen aan alle mensen" de last van de christen en van de blanke en de voorrang van het heil der mensen, thema's helemaal onbekend bij de ouden en deoosterse kolonisaties en die van de Middellandse zee.

[link]