Congo 1960

Congo, zijn verleden en evolutie.

Logo Congo-1960

Het professioneel leven van onze ouders in belgisch Congo

La vie professionnelle de nos parents au Congo belge

 

Version française

Nederlandse versie

Nos parents se sont comporter avec une grande expérience et ils se sont comportée professionnellement dans cette situation très difficile. Pour les articles allez via la page française de la rubrique concernée Otraco

Onze ouders hebben zich gedragen met de beste ervaring en zij hebben zich professioneel gedragen in deze uiterste moeilijke situatie. De nieuwe artikels over de bedrijvigheden in Belgisch Congo zijn hier te lezen

Les transports au Congo

Au Congo, les ingénieurs belges déployèrent leurs taients en construisant le chemin de fer réunissant Matadi à Léopoldville. Cette ligne constituait le cordon ombilical indispensable à la lutte contre la traite des esclaves, à la fin du portage et à la mise en valeur de l'Afrique Centrale. Sous I'impulsion du Capitaine Albert Thys et avec le soutien de LEOPOLD II, la construction de cette ligne de 398 km fut entamée en 1889, sous la direction d'Hector CHARMANNE, et achevée seulement en 1898, sous la conduite de Georges ESPANET. A peine cette tâche achevée, les Belges entreprirent la construction du chenin de fer du Mayumbe ; commencée en 1898, la voie arrivait à Lukula, au km 81, en 1901; la construction reprit en 1910 pour arriver au terminus, Tshela, au km 140, en 1913.

Tansport in de belgische kolonie

In Congo spreidden de Belgische ingenieurs hun talenten tentoon door de spoorweg aan te leggen die Matadi met Leopoldstad verbindt. Deze lijn vormde de navelstreng die onontbeerlijk was voor de strijd tegen de slavenhandel, voor het einde van het veroer op de rug en voor de valorisatie van Centraal-Africa. Onder de impuls van kapitein Albert Thys en met de steun van LEOPOLD II werd de aanleg van deze 398 km lange Iijn onder leiding van Hector CHARMANNE aangevat ; ze werd slechts in 1898 onder de leiding van Georges ESPANET voltooid. Deze taak was nauwelijks beëindigd toen de Belgen in hetzelfde jaar met de aanleg van de spoorweg van Mayumbe begonnen ; het spoor bereikte Lukala (aan km 8l) in 1901 ; de aanleg werd in 1910 verder gezet en het spoor bereikte de terminus, Tshela (aan km 140), in 1915.

 

 

Un cannular

 

Au début de ma carrière à l'Otraco (mars I937) on riait encore beaucoup du canular monté par MR Belpaire et Vanendert. A l époque des faits , les précités devaient être respectivement Chef des Services Adninistratifs et Chef Conptable. Le Capitaine d'Armenent était le Cdt Deblock, homme soucieux de sa respectabilité et très sensible aux honneurs.

Il avait décidé d'inviter certains de ses proches collaborateur, dont Mr GRAFFE, à la réception qui donnait à l'occasion de sa conmunion solennelle de sa fille.

 

 

 

 

Gerard Walschap

Te Coquilhatstad stonden twee confraters van mijn overleden broer, twee missionarissen van het Heilig Hart, mij op te wachten op de oever van de stroom, waar de ? Generaal Olsen ? meerde. Zij zegden mij dat de jeep gereed stond die mij naar de eerste missiepost van mijn broer zou brengen en dat ik voordien wel zijn bisschop zou willen groeten, Monseigneur Vermeiren, die tweehonderd meter verder woonde en zelf de wens had uitgedrukt mij eens te zien.

We hadden voor dat alles slechts twee uren, maar als de jeep onderweg zijn wielen niet verloor was dat genoeg. Mijn broer was in 1938 naar huis komen sterven na zeven jaar Congo. Hij zal in 1931 wel niet in een jeep naar zijn eerste missiepost gevoerd zijn door een confrater die reed gelijk een Amerikaanse zwarte oldaat uit de tweede wereldoorlog, zo wild bedoel ik en zo goed.

 

La campagne de abessinie

Cette campagne, aujourd'hui presque oubliée, fut cependant le premier fait d'armes qui marqua la rentrée en guerre de la Belgique après l'invasion de 1940. C'est, dirons nous, sur la pointe des pieds que le gouvernement général de la Colonie se décida a répondre aux appels de nos alliés Britanniques, dont les forces échelonnées entre le Nil et la frontière d'Abyssinie, depuis Juba jusque Karthoum, n'auraient certainement pas été en mesure de contenir le reflux d'une armée italienne forte de 75.000 hommes, prise dans un étau se resserant du Nord, de l'Est et du Sud ! Il faut toutefois souligner ici, a la décharge de notre ministre des Colonies, Monsieur de Vleeschouwer et de Monsieur Pierre Ryckmans, gouverneur général, que la présence d'une commission d'armistice allemande opérant a Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, donnait fortement a réfléchir quant aux represailles possibles...

 

De abessiniecampagne

Deze campagne is op vandaag bijna totaal vergeten, hoewel ze het eerste wapenfeit was waardoor België opnieuw deelnam aan de oorlog na de inval van 1940. Het gouvernement-generaal van de kolonie besloot schoorvoetend, zouden we zeggen, de oproep van onze Britse geallieerden te beantwoorden; deze laatsten, die hun troepen van afstand tot afstand opgesteld hadden tussen de Nijl en de Abessinische grens, vanaf Juba tot Karthoum, zouden zeker niet in staat zijn geweest om het aftrekken van een Italiaans leger van 75.000 man sterk, dat in een klem zat die van het Noorden, het Oosten en het Zuiden toegetrokken werd, tegen te houden. We moeten hier echter ook onderlijnen, als verontschuldiging voor onze Minister van Koloniën, de heer de Vleeschouwer en van de heer Pierre Ryckmans, goeverneur-generaal, dat de aanwezigheid van een Duitse wapenstilstandscommissie, werkzaam te Brazzaville, aan de andere oever van de stroom dus, wel te denken gaf over mogelijk represaillemaatregelen...

Le Congo belge en guerre 1940-1945

J'ai vécu au Congo Belge pendant trois ans et demi, comme officier britannique. Je voudrais décrire brièvement Ie Congo Belge en temps de guerre, tel que ie lai vu un étranger. Mon message s'adresse a tous les Belges de la Belgique Métropolitaine qui ont perdu contact avec leur Empire colonial et ont souffert les humiliations de l'occupation allemande.

Vous avez déja beaucoup entendu parler de l'effort de guerre du Congo Beige. U n nombre relativement petit d'Européens ont apporté è la lutte commune une contribution prodigieuse. La production de matières premières essentielles aux Alliés a atteint un record.

 

 

Belgisch Congo in oorlogstijd 1940-1945

Ik leefde drie en een half jaar in oorlogstijd in Belgisch-Congo, als Brits officier. Ik zou op bondige wijze Congo willen beschrijven in oorlogstijd, gezien met de ogen van een vreemdeling. Mijn bericht richt zich tot alle Belgen van het Belgisch Moederland die contact hebben verloren met hun koloniaal Rijk en de vernederingen van de duitse bezetting hebben doorstaan.

 

U hebt zeker wel veel horen spreken over de oorlogsinspanning van Belgisch Congo. Een betrekkelijk klein aantal Europeanen hebben een wonderbare bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke strijd. De productie van grondstoffen die van essentieel belang waren voor de Geallieerden heeft een record bereikt.

 

Histoire v?cu Otraco un sauvetage particulier

Après quatre tentatives extrêmement courageuses de Congolais, intervention décisive d'un hélicoptère

Hier matin un agent de la Chanic devait s'apercevoir peu après 10 heures du matin que deux Européens pêchant a bord d'une baleinière se trouvaient en difficulté au milieu du fleuve. L'embarcation partait en dérive malgré les efforts des deux pêcheurs.

Le témoin de cette scène téléphona aussitôt aux pompiers qui arrivèrent! aussitôt sur place.

Beleefde voorvallen

Spectaculaire redding op de stroomversnelling van de Congo te Leopoldstad.

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi à l’époque allait-on au Congo ?

Chères amies, chers amis anciens d’Afrique, Mesdames et Messieurs, Selon l’usage établi, nous nous retrouvons une fois de plus en ce local après avoir déposé des fleurs et nous être recueillis devant divers monuments de la ville, ainsi qu’avoir assisté l’office religieux consacré à la mémoire de nos défunts amis, anciens d’Afrique. Parmi eux se trouvent des parents, des intimes ou de simples connaissances. Je ne doute pas que pour chacun Vous aurez eu une pensée émue.

Waarom men destijds naar Congo ging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.G. Xenderlesse

 

J'étais tombé par hasard sur une annonce de l'OTRACO et j'avais eu la chance de réussir les diverses épreuves. Je passe rapidement sur les difficultés d'engagement, ce que beaucoup de nos compatriotes ignorent: les examens, les concours, la pratique, le théorique, la psychotechnique ,1e médical...etc. Et j'ai eu la chance d'embarquer le 2 Avril 1947,1e jour de mon 28ème anniversaire sur le "COPACABANA", en route vers le Congo. Ici, je passe rapidement sur le dur moment du départ d'Anvers, où je laisse sur le quai, ma femme, mon fils, mon père. Je passe tout aussi rapidement sur l'enchantement d'une première traversée à bord d'un navire de haute mer, sur la satisfaction et sur l'angoisse d'un départ vers l'inconnu d'une aventure africaine! Ce qui précède mériterait plusieurs pages. Je préfère arriver au moment ou le pilote monte à bord pour amener le navire à Matadi. Nous pénétrons dans l'estuaire du fleuve Congo; je suis accoudé au bastingage, avec un ancien que j'ai eu la chance de rencontrer et qui va me parrainer dans les méandres administratifs qui m'attendent!

Slaapziekte op de kaai

 

De tweede LCT was van stapel gelopen en lag nog aan de kaai voor afwerking.Vlak daarnaast lag de KIGOMA aan de SOCCA. Hij diende als hotel want er was geen plaats meer on de vers aangeworven agentjes uit Europa te logeren.De GENERAL OLSEN was aan zijn proefvaart bezig, samen net de laatst bestelde type L die uit oorzaak van wereldoorlorg II onafgewerkt ergens in de wereld was blijven liggen.

Terug uit een eerste reis op de Congostroom was agentje X. stevig net zijn verslagen en bestellingen aan het vechten.

Zoveel papieren, ingewikkelde formulieren en adninistratieve verplichtingen nhielden hen onder druk want een zeer korte briefing had hen hiertoe maar half voorbereid Intussen wandelde langs de kaai de ganse smala ploegbazen onder leiding van de grote baas van de exploitatie met zijn grote cowboyhoed, om de dagtaken te verdelen. Had hij het gezien ? Agentje X liet de papieren los en liep gauw naar voor om enkele Balubas, die aan boord bleven slapen, wakker te trommelen om de luiken open te zette

 

 

Réveillon de noël à Mbudi - "OTRACO"

L'événement exceptionnel est l'arrivée d'une énorme barge sur les rives du Fleuve, à cet endroit. Les gens restent rêveurs devant ce spectacle et essayent de comprendre comment une barge pareille a réussi cette folle randonnée pour venir se perdre dans ce site enchanteur, réputé inaccessible à toute embarcation, grâce à la protection de ses nombreux rapides. Une équipe courageuse de notre Armement réussit à amarrer la barge, non sans risques et périls car le bateau s'était blotti contre un ilôt rocheux au milieu des rapides. Tout espoir de ramener le bateau à Léo par la voie fluviale était illusoire ; le verdict était : "démontage complet sur place.

 

De eerste draagbare stoomboot in Congo

Gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen 15 -06-1884-jaargang 4.   De beide stoomketels zijn aan het vooreinde van de boot geplaatst en de beide machines aan het achtereinde, in de nabijheid van het scheprad, dat aan den achtersteven is aangebracht. Dit rad heeft een breedte van 3,50 meter en een middellijn van 3 meter. Het spreekt van zelf, dat de vuurhaarden een groote oppervlakte hebben en er op ingericht zijn, om met hout te worden gestookt. Daar de ketels en de machines ieder aan een uiteinde der boot zijn geplaatst, en daardoor een doorbuiging zoude kunnen plaats hebben, zijn de waterdichte bakken door lichte doch sterke stalen stangen onderling verbonden.